newidiwn y byd trwy canu

cor cochion 30 bathodynLlongyfarchiadau i’n cyfeillion yn Côr Cochion. Mae’r Côr yn dathlu 30 mlynedd o ymgyrchu di-baid trwy gân ym mis Medi. Cefnogodd Côr Cochion Nicaragua cyn dechrau yr Ymgyrch genedlaethol hyd yn oed!

cor-cochion-8-jun-01

Congratulations to our friends in Côr Cochion. The Choir are celebrating 30 years of unceasing campaigning through song. Côr Cochion supported Nicaragua even before the launch of the national campaign!

newidiwn

Muchas gracias compañeras y compañeros.

cor cochion a5-001-001

Advertisements

llongyfarchiadau bardd plant cymru

Ar ôl iddo ennill gwobr yn seremoni Llyfr y Flwyddyn yr wythnos ddiwethaf am ei gasgliad o gerddi ‘O Annwn i Geltia’, derbynniodd Aneirin Karadog wobr arall ddoe – anrheg o tecafé! Cefnogodd Aneirin yr ymgyrch y mis diwethaf, gyda pherfformiad o rai o’r cerddi yn y gyfrol yn y cyfarfod yng Nghaerfyrddin. Mwynhewch y coffi!

After winning an award at the Book of the Year ceremony last week for his book of poetry ‘O Annwn i Geltia’, Aneirin Karadog received another prize yesterday – a packet of tecafé! Aneirin supported the campaign last month, with a performance of some of the poems in his volume in the meeting in Carmarthen. Enjoy the coffee!

IMAG1171


ar y cwch i pearl lagoon

Cyfarfod Steddfod Dinbych 2013

steddfod dinbych-001-001

 


ich bin ein waliser

kurf

Dychmygwch. Dych chi’n mynd ling di long lawr y Kurfürstenstraße ym Berlin (wel, pam lai?).  Dych chi’n troi i mewn un o’r orielau yn yr ardal, ac wedyn dych chi’n gweld arddangosfa am gysylltiadau Nicaragua a Chymru (wrth gwrs). Efallai y byddech yn crafu eich pen llai na’r Berliner cyffredin!

Mae Dan Rees, arlunydd o Abertawe, yn byw a gweithio ym mhrifddinas yr Almaen yn awr. Cafodd y syniad ar gyfer yr arddangosfa ar ol iddo weld poster gan Grwp Gefnogi Nicaragua Merthyr o’r 80au, yn Amgueddfa Cyfarthfa yn y dre. Roedd grwp Merthyr un o 12 grwp ledled Cymru i gefnogi’r Nicaragua ar y pryd. Roedd yn un o’r grwpiau oedd yn gyfrifol am ffurfio’r ymgyrch cenedlaethol ym 1986.

rosa l

Teithiodd Dan i Nicaragua ar ddechrau’r flwyddyn i gasglu delweddau ar gyfer ei arddangosfa. Hefyd ymwelodd a’r Llyfrgell Genedlaethol i chwilio yn archifau’r Ymgyrch yno.

Yn ol yr arddangosfa (gweler fan hyn am fwy):

“Rees extends his on-going interest in Merthyr Tydfil and its legacy of labour organisation, post-industrial poverty and attendant issues of class and solidarity. Rees brings attention to how even during the painful years of deindustrialisation (with the last ironworks closing in 1987) Welsh organisers empathised with the struggles of Sandinista revolutionaries and worked to bring this into dialogue in their local community.”

mural dan

Mae Dan yn gobeithio i ddod gyda’r arddangosfa i Gymru rhywbryd. Yn y cyfamser cafodd Dan lawer o sylw gyda’i sioe yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd (gweler fan hyn). ‘Kelp’ yw ymdrech Dan i ‘ail-greu’ Bara Lawr ar gyfer y 21fed canrif, addas iawn i rywun sy’n dod o Abertawe, prifddinas Bara Lawr y Byd. (Am fwy gwrandwech ar gyfweliad gyda Dan ar Radio Wales fan hyn)


ich bin ein waliser

kurf

Imagine. You’re strolling down the Kurfürstenstraße in Berlin (well, why not?). You turn into one of the galleries in the area. Then you see an exhibition about the connections between Nicaragua and Wales (of course). Perhaps you scratch your head less than the average Berliner.

Dan Rees, an artist from Swansea, lives and works in the German capital now. He had the idea for the exhibition after seeing a poster by the Merthyr Nicaragua Solidarity Group from the Eighties, in Cyfarthfa Museum in the town. The Merthyr group was one of twelve across Wales supporting Nicaragua at the time. It was one of the groups responsible for setting up the national Campaign in 1986.

rosa l

Dan traveled to Nicaragua at the start of the year to collect images for his exhibition. He also visited the National Library in Wales to search in the Campaign’s archives there.

According to the exhibition (see here for more):

“Rees extends his on-going interest in Merthyr Tydfil and its legacy of labour organisation, post-industrial poverty and attendant issues of class and solidarity. Rees brings attention to how even during the painful years of deindustrialisation (with the last ironworks closing in 1987) Welsh organisers empathised with the struggles of Sandinista revolutionaries and worked to bring this into dialogue in their local community.”

mural dan

Dan would like to bring the exhibition to Wales at some point. In the meantime, Dan has been getting a lot of attention for his show in the National Museum in Cardiff (see here). ‘Kelp’ is an attempt by Dan to ‘re-imagine’ Laverbread for the 21st Century, highly suitable for someone from Swansea, Laverbread capital of the World (for more, listen to an interview with Dan on Radio Wales  here)


poesía en movimiento

Ydych chi’n farddol? Ydych chi’n siarad Sbaeneg? Sgennych chi ddim byd i wneud am yr wythnos nesaf? Wel, beth am roi cynnig ar Her Gyfieithu 2013? Enillodd aelod o’r Ymgyrch y wobr llynedd (gweler fan hyn). Eleni, mae her o gyfieithu 3 cerdd – Entrada, Abismos, a Conjeturas sobre la sonrisa – gan Víctor Rodríguez Núñez, y bardd o Giwba.

Cynhaliodd y bardd weithdy yn Llanystumdwy y mis diwethaf. Trefnir y cystadleuaeth gan Dŷ Cyfieithu Cymru, prosiect Cyfnewidfa Lên Cymru. A cherddi Victor? Dyma fo, yn eu darllen ar ei ymweliad i Eifionydd:

Am ragor o fanylion gweler fan hyn.


nicaragua canal 2

rama kriol map

More news about the canal, following our post last week. Amongst the articles and analysis:

More information about the Rama Kriol Government, including a video. See here.

Article from COHA, Council on Hemispheric Affairs in the US: see here.

In the meantime, Nicanet has included two different views from environmentalists from Nicaragua about the canal in its latest update:

El Nuevo Diario carried two important interviews in the past week with environmentalists who expressed differing views on the impact the inter-oceanic canal across Nicaragua could have on the nation’s ecology, especially on Lake Cocibolca (Lake Nicaragua). Salvador Montenegro Guillen of the Center for Research on Aquatic Resources at the National Autonomous University of Nicaragua (CIRA-UNAN) said that, while at the moment only a few towns get their water from Lake Cocibolca, many more could do so “and if there were to occur an oil spill, even a small one, it would be the end of hopes for supplying national needs and for the export of water to neighboring countries. A very small spill, say 5,000 barrels, could take more than 20 years to eliminate, given the conditions in Cocibolca, and would be sufficient to cause the suspension of consumption of water from the lake for drinking and for irrigation.” Montenegro said that there are several other options for a canal route that would not use the lake. “A route excavated completely on land could connect the two ports and industrial cities that are planned,” he insisted. In the interview he did not describe the possible routes.

Jorge Jenkins Molieri, the first head of what later became the Ministry of the Environment and Natural Resources (MARENA), agrees on the importance of protecting Nicaragua’s water resources for irrigation and human consumption but he believes that the Lake can successfully be used as part of the canal. He said that water from the vast watershed that drains into the Lake would be held in reservoirs for use to maintain the necessary water levels for the passage of ships through the canal. It would be from those reservoirs that water would be taken for drinking and for crop irrigation. He said that for the first time the funding would be available for investment in the restoration of forests destroyed by timber companies and farmers clearing land for agriculture. He stated, “If you don’t protect the environment and the natural resources there will not be enough water and without water there is no canal.” On the subject of the ethnic communities of the Caribbean region, Jenkins said that there would be communities that wanted to participate and gain benefits from the project while others would prefer to conserve their traditional lifestyles. “I believe that the latter should be respected” and the indigenous communities should all be compensated for the use of their territories, he concluded