yn y ty gwely a’r stryd

Mae’r Ymgyrch yn trefnu noson i godi ymwybyddiaeth am y frwydr yn erbyn trais yn erbyn merched yn Nicaragua, ac ar yr un pryd yn codi arian at y prosiect cerddoriaeth a  phobl ifanc dan ni’n ei gefnogi ar Arfordir y Caribi.

Noson Codi Arian 02.07.14-001-001

Dangosir ffilm o Nicaragua – En la casa, la cama y la calle – gan un o fudiadau blaenllaw y wlad, Puntos de Encuentro. Mae’r Puntos yn bartner i CAWN (Central America Women’s Network),

Mae’r ffilm wedi cael ei frolio, ac yn un sydd wedi ei ddangos yn eang iawn (mae mwy o wybodaeth am y ffilm fan hyn). Mae’n disgrifio sut mae cyfres deledu, gyda ymgyrch gymunedol, wedi ceisio taclo un o’r problemau mawr yn Nicaragua, fel llawer o wledydd eraill.

 

‘Roedd erthygl am y ffilm a’r gwaith yn Nicaragua Now 1, cyn Nadolig llynedd:

Nicaragua Now 1  (2)-005-005

 

Advertisements

at home, in bed and in the streets

The campaign is organising an awareness raising night about the struggle againist violencve against women in Nicaragua, and at the same time raising money for a young people and music project we are supporting on the Caribbean Coast.

fundraising evening 02.07.14-001-001

The Nicaraguan film showing –  En la casa, la cama y la calle – is by one of the country’s foremost feminist groups, Puntos de Encuentro. Puntos are a partner of the CAWN (Central America Women’s Network),

The film has attracted praise, and be shown widely ( for more information about the film see  here). It describes how a television series, with a community campaign, has tried to tackle one of Nicaragua’s biggest problems, as in many other countries.

 

 

There is an article about the film and the work in Nicaragua Now 1, which appeared late last year:

Nicaragua Now 1  (2)-005-005

 


newyddion o nicaragua

Mae ein cyd-ymgyrchoedd wedi bod yn brysur dros y gwanwyn, yn cyhoeddi cylchlythyrau newydd.

Y cyntaf yw’r diweddaraf gan CAWN (Central America Women’s Network). Ymysg yr erthyglau mae sawl un am Nicaragua, yn cynnwys hanes cyfraith erthyliad yn y wlad, sefyllfa mudiadau merched a chymdeithas sifil yno, a gwybodaeth am effaith cloddio ar draws y cyfandir (gweler fan hyn ar gyfer y cylchgrawn).

Spring 2014 Newsletter-001-001

Ymddangosodd rhif 60 o gylchlythyr ENCA (Environmental Network for Central America) dros y gwanwyn hefyd. Mae ENCA wedi bod yn cynnig dadansoddiad arbennig o frwydrau amglycheddol culdir Canolbarth America ers yr 80au. Yn y cylchlythyr newydd mae diweddaraf am y gamlas rhwng y Caribi a’r Mor Tawel, y bygythiad gan y diwydiant olew i amglychedd bregus y rhanbarth, y frwydr gan weithwyr sigwr ar ol iddynt cael eu heffeithio gan bla-laddwyr, ac yn fwy cadarnhaol, llwyddiant cynllun Patio Saludable (Gerddi Cefn Iachus) i wella mynediad i fwyd yn Nicaragua. Gweler fan hyn amdano.

 

enca60-001-001

Yr olaf yw cylchlythyr NSC (Nicaragua Solidarity Campaign). Dyma’r ail o Nicaragua Now, sy’n dilyn yn ol-traed y Central America Report. Oherwydd y maint o newyddion a ddaw o Nicaragua, a’r diddordeb sy’n tyfu am y wlad, mae’r cylchgrawn ‘rwan yn canolbwyntio ar Nicaragua yn unig. Mae sawl erthygl sy’n adlewyrychu ennillion pobl gyffredin ers mae’r Sandinistas wedi bod wrth y llyw ers 2007. Yn Nicaragua Now 2 mae erthyglau am ynni adnewyddol, sefyllfa well i unedabu llafur, a chyfweliad gyda Carlos Fonseca Teran, a siaradodd yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr (gweler fan hyn).

 


news from nicaragua

Our fellow campaigners have been busy in the Spring, publishing new newsletters.

The first is the latest from  CAWN (Central America Women’s Network).Amongst the articles there are several about Nicaragua, including the history of abortion in the country, the problems faced by the women’s movement and civil society there, and information about the effects of mining across the continent (see here for the magazine).

Spring 2014 Newsletter-001-001

The 60th edition of the  ENCA (Environmental Network for Central America) newsletter appeared over the Spring. ENCA has been analysing environmental struggles in the Central America isthmus since the 80s. In the newsletter there’s an update about the proposed canal between the Caribbean and the Pacific, the threat from the oil industry on fragile environments across the region, the struggle by sugar cane workers after the effects of pesticides, and more positively, the success of the Patio Saludable (Healthy Backyard) programme to improve access to food in Nicaragua.See  here for more.

 

enca60-001-001

The last newsletter is from NSC (Nicaragua Solidarity Campaign). Here’s the second edition of Nicaragua Now, the follow up to the Central America Report. Because of the amount of news coming out of Nicaragua, and growing interest in the land, the newsletter now concentrates only on Nicaragua. Several articles reflect the gains made by ordinary people since the Sandinistas took over again in 2007.  In Nicaragua Now 2 articles look at renewable energy, the improving conditions for trade unions, and an interview with Carlos Fonseca Teran, who spoke in Cardiff in December. (see here).