new from cawn

logocawn

One of our sister organisations has just published their most recent newsletter. Amongst the interesting articles in the Central America Women’s Network newsletter (see here ) are:

  • comprehensive coverage of the recent elections in Honduras, the threats and the fraud
  • unique links between Nicaraguan street traders and stallholders campaigning to save Newham market (see here)
  • a new film from Nicaragua, screened at last month’s London Feminist Film Festival (see here for more), En la casa, la cama y la calle

en la casa


newydd gan cawn

logocawn

Un o’n cyd-ymgyrchwyr ar Ganolbarth America newydd cyhoeddi ei gylchgrawn diweddar. Ymysg yr erthyglau diddordol yn Nghylchlythyr Rhwydwaith Merched Canolbarth America (gweler fan hyn ) yw:

  • llawer o sylw am yr etholiad diweddar yn Honduras, y bygythiadau a thwyll
  • cysylltiadau unigryw gan werthwyr stondinau stryd yn Nicaragua a stondinwyr sy’n ymgyrchu i amddiffyn marchnad Newham (gweler fan hyn)
  • ffilm newydd o Nicaragua, a ddangoswyd yng Nghwyl Ffilm Ffeministaidd Llundain y mis diwethaf (gweler fan hyn am fwy), En la casa, la cama y la calle

en la casa


tri cynnig…

Tri cyfle i ganfod mwy am beth sy’n digwydd yn Nicaragua ar hyn o bryd. Yn gyntaf, dewch draw i Ganolfan y Mileniwm i glywed Carlos Fonseca Terán yn siarad. Dyma’r manylion:

Nos Fercher, Rhagfyr 4, 6.30 tan 8.00
Ystafell David Morgan, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
Mae Ymgyrch Gefnogi Nicaragua yn cyflwyno Carlos Fonseca Terán, Adran Cysylltiadau Rhyngwladol y Sandinistas:
“Gwella safon bywyd pobl Nicaragua dan y Sandinistas – yr ail Chwyldro?”
gyda Côr Cochion Caerdydd

Yn ail, mae Nicaragua Solidarity Campaign newydd lansio Nicaragua Now (gweler fan hyn). Mae’r cylchgrawn yn cymryd lle Central America Report, sy’n adlewyrchu mwy o ddiddordeb yn yr wlad yn diweddar.

Nicaragua Now 1  (2)-001-001 Nicaragua Now 1  (2)-003-003Yn olaf, roedd cyfweliad gyda Francisco Campbell, Llysgennad Nicaragua i’r Unol Dalieithau, ar This is America, rhaglen ar PBS yn yr UDA. Mae Francisco yn dod o’r Arfordir, ac mae’n trafod y gamlas, ymysg pethau eraill.


three chances…

Three opportunities to find out more about what’s been happening in Nicaragua recently. First, come to the Millennium Centre to hear Carlos Fonseca Terán speak. Here’s the details:

Wednesday, December 4, 6.30 til 8.00
David Morgan Room, Millennium Centre, Cardiff Bay
The Wales Nicaragua Solidarity Campaign presents Carlos Fonseca Terán, Sandinista Department for International Relations:
“Improving the lives of Nicaraguans under the Sandinistas – the second Revolution?”
with Côr Cochion Caerdydd

Secondly, the Nicaragua Solidarity Campaign has launched Nicaragua Now (see here). The newsletter takes the place of the Central America Report, reflecting the increased interest in the country recently.

Nicaragua Now 1  (2)-001-001Nicaragua Now 1  (2)-003-003

Lastly, there’s an interview with Francisco Campbell, Nicaragua’s Ambassador to the United States, on This is America, a PBS programme in the US. Francisco comes from the Coast, and discusses the canal, amongst other issues.