cydweithfeydd nicaragua co-ops

Ar ol ein gwybodaeth am ein ymweliad nesaf i Nicaragua i weld cydweithfeydd, dyma erthyl gan Tortilla con Sal ar teleSUR Saesneg, sy’n esbonio am sut mae cydweithfeydd wedi datblygu ers amser Sandino – gweler fan hyn.

teleSUR

After our information about our next visit to Nicaragua, which focuses on co-ops, here’s an article from Tortilla con Sal on the teleSUR English website, which explains how co-ops have developed since the days of Sandino – see here.

 

Advertisements

nicaragua 2016

Ymweliad â Nicaragua-001-001


flor de maria ctcp

Dyma’r taflen i’n cyfarfod cyhoeddus gyda Flor de Maria Avellan Martinez o’r CTCP ym mis Medi. Cwrddodd aelod yr Ymgyrch, David McKnight, gyda Flor y mis diwethaf ym Managua.

Here’s the leaflet for our public meeting with Flor de Maria Avellan Martinez of the CTCP trade union, in September. A Campaign member, David McKnight, met with Flor de Maria last month in Managua.

poster flor de maria medi 2015 fer 3-001-001


ymweliad fatima ismael, SOPPEXCCA

ftima (2)

Dydd Llun a dydd Mawrth nesa (Mehefin 29/30), bydd Fatima Ismael, pennaeth y co-op coffi, SOPPEXCCA, yn ymweld â Chaerdydd, fel rhan o’i hymweliad â Phrydain. Bydd yn cyfarfod cynrychiolwyr o Masnach Deg Cymru, Prif Weithredwr Canolfan Gyd-weithredol Cymru, ymgyrchwyr masnach deg yn ogystal ag ymweld â’r Cynulliad Cenedlaethol a siop masnach deg.

Ym mis Chwefror, aeth aelodau o NSC Cymru i ymweld â SOPPEXCCA, sydd yn darparu coffi i frand yr ymgyrch, tecafé. Cawsant gyfle i siarad efo Fatima ar y daith. Eglurodd Fatima am y budd gaiff gwragedd o’r coffi a’r premiwm llafur di-dâl unigryw, gan bwysleisio pam mae masnach deg cyn bwysiced ag erioed.

Sut mae’r premiwm am lafur di-dâl ym mhris tecafé yn fanteisiol i ferched?

Mae’r premiwm am lafur di-dâl wedi ein galluogi i fuddsoddi yn y prosesau, a chodi ymwybyddiaeth ymysg merched sy’n gweithio gyda’r co-op. Rydym hefyd wedi cefnogi co-op o weithwyr merched sydd heb dir, felly yr unig ddewis iddynt hwy yw gweithio yn y felin sych lle mae’r prosesu coffi yn digwydd. Gan nad oes ganddynt dir i dyfu cynnyrch, eu hunig ddewis yw gwerthu eu llafur. Mae’r co-op merched yma yn rhedeg siop sydd yn cadw nwyddau hanfodol gaiff ei gwerthu i aelodau am brisiau rhatach. Mae hefyd yn gofalu am gynllun cynilo ar gyfer merched. Mae UCA SOPPEXCA , efo premiwm am lafur di-dâl, yn cefnogi a chryfhau y co-op efo’i weithgareddau.

Pam ydych chi’n credu ei bod yn bwysig cydnabod gwaith di-dâl merched. Pam ydych chi’n credu y dylai prynwyr dalu premiwm ychwanegol tuag at bris coffi (masnach deg)?

Wel, mae’r premiwm gaiff ei godi ar goffi tecafé yn gymorth i wneud iawn am lafur di-dâl merched, ac mae cysyniad y premiwm hwn yn rhywbeth ddylid ei hybu. Rydym yn cadarnhau hawliau merched. Am genedlaethau, rydym wedi cael ein gwthio i’r neilltu, ac mae ein gwaith wedi ei iselhau yn y fasnach goffi a gweithfeydd gwledig eraill, p’un ai ydym wedi ein cynnwys yn y broses gynhyrchu neu mewn gweithgareddau dyddiol eraill.

Felly, mae talu premiwm am lafur di-dâl yn dangos parch at waith merched sydd yn ymwneud â’r broses gyfan o gynhyrchu coffi, boed hwy’n gynhyrchwyr ei hunain, yn briod â chynhyrchydd, yn gymar, yn ferch neu yn unrhyw weithiwr arall.

Oes gennych chi neges i gefnogwr masnach deg yng Nghymru?

Y neges gan UCA SOPPEXCA, ac yn wir o Nicaragua, yw fod gwirioneddol angen i atgyfnerthu a chynyddu nifer y cwsmeriaid masnach deg gan fod ein cynhyrchwyr mewn argyfwng dwys eto oherwydd newid yn yr hinsawdd. Mae’r newid hwn yn yr hinsawdd wedi dylanwadu ar dwf ein cyd-weithfa. Rydw i am bwysleisio i’n holl gefnogwyr ym Mhrydain ein bod angen ei cefnogaeth yn fwy nag erioed. Mae Masnach Deg wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’n mudiad, ac wedi cael y fath effaith gadarnhaol – rydym wedi ehangu a gwella; ond yr ydym angen eich cefnogaeth o hyd. Rydym am i fwy o bobl ddod yn ymwybodol o Fasnach Deg a chefnogi’r syniad fel y gallwn barhau i gefnogi grwpiau o gynhyrchwyr bychan.


ymweliad cydweithredol 2016

Mis Chwefror 2016

Bydd ein taith nesaf i Nicaragua yn dra gwahanol. ‘Rydym wedi gosod thema y tro hwn, sef economi cydweithredol Nicaragua. Mae’r diddordeb mewn cydweithfeydd yn tyfu, yn Nicaragua ac yng Nghymru. Ers 2007 a Llywodraeth newydd y Sandinistas, mae nifer o gydweithfeydd wedi cynyddu o 1,500 i dros 4,500.

Mae gan Nicaragua hanes o gefnogi cydweithfeydd, ers y Chwyldro ym 1979. Mae gan lawer o’r cydweithfeydd masnach deg eu gwreiddiau ym mrwydr yr 80au. Un ohonynt yw SOPPEXCCA, sy’n darparu coffi’r ymgyrch, tecafé, drwy gydweithfa merched masnach deg organig. Mae’r ymgyrch yn credu mai tecafé yw’r coffi tecaf yng Nghymru (gweler fan hyn a fan hyn).

coffee5 (2)

Yn ogystal ag ymweld â chynhyrchwyr yn Jinotega, byddwn ni’n cael cyfarfodydd gyda’r prosiectau bwyd cydweithredol, fel y rhaglen zero hambre (dim llwgu) a phatios saludos (prosiect iard gefn iachus), sy’n sefydlu cydweithfeydd fel rhan o’i gwaith. Hefyd, byddwn yn trefnu cyfarfodydd gyda mudiadau sy’n gyfrifol am gefnogi cydweithfeydd, a’r weinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sector, MEFCCA (Gweinyddiaeth Teuluoedd a’r Economi Cydweithredol – gweler fan hyn).

ang8

Bydd y daith yn darparu amser i weld pa wahaniaeth mae’r economi cydweithredol yn gallu ei wneud i’r tlotaf mewn cymdeithas, a chymaru’r sefyllfa yn ôl yng Nghymru (gweler fan hyn).

Byddwn ni’n treulio amser ar Arfordir y Mor Tawel ac Arfordir y Caribi, yn cynnwys Bluefields, lle mae’r Ymgyrch yn cefnogi prosiect cerddorol cymunedol.

new jerusalem meeting

Byddwn ni’n gorffen y daith yn Granada, i ymlacio! Granada yw dinas harddaf Nicaragua, gyda phensaerniaeth eithriadol ar lannau Llyn Cocibolca, ac yng nghysgod llosgfynydd Mombacho. Bydd cyfle hefyd i fwynhau golygfeydd trawiadol lagŵn folcanaidd Apoyo.

 

pix: david mcknight

Y costau am y bythefnos gyfan yw £600, sydd yn cynnwys llety, bwyd a theithio o fewn y wlad. Bydd angen talu am y tocyn awyren hefyd. Ar hyn o bryd, maent rhwng £600 a £700, a gallwn helpu i’w archebu.

Byddwn hefyd yn trefnu dydd paratoi i’r grŵp cyn y daith. Bydd hyn o gymorth i chi gael y budd mwyaf o’r ymweliad. ¡ Buen viaje!


nicaragua now 4

Mae cylchlythyr Nicaragua Solidarity Campaign newydd ymddangos ar ei wefan. Y tro hwn yn Nicaragua Now (gweler fan hyn) mae sawl erthygl gan ein hymgyrch – cyfweliadau gyda Florence Jaugey a Fatima Ismael o SOPPEXCCA (sy’n dod i Gaerdydd ar ddiwedd mis Mehefin).

Yn ogystal â hyn, mae erthyglau am ynni adnewyddol, troi gwastraff yn ffashiwn, a gwneud masnach deg yn decach byth.

132_121


gŵyl victor jara

Mae’r paratoadau yn parhau ar gyfer Gŵyl Victor Jara ar ddiwedd mis Gorffennaf. Dyma’r poster diweddar iddo fo. Hefyd, peidwch ag anghofio am yr apêl Kickstarter i gefnogi’r ffilm Chile – gweler fan hyn i gyfrannu (wythnos i fynd), a fan hyn i ddarllen mwy ar ein blog.

posterjara