working hard in nicaragua

Just published are two newsletters, with news from Central America and Nicaragua. And don’t forget about our Nicaragua evening on July 2nd (see  here).

ProNica has worked in Nicaragua for a long time – the Campaign has been a partner for them with work with Los Quinchos in la Chureca. The newsletter describes a number of projects they have been supporting, including work with children and on health issues. The newsletter can be found here).

201406newsletter-001-001

CAWN (Central America Women’s Network)has been busy working on their latest newsletter. It includes a summary of work with their partners, and articles analysing the effect of regional social and economic changes on women. Among the articles this time is one of the impact of the ‘war on drugs’. The summer 2014 newsletter is available here.

Summer 2014 Newsletter-012-012

Linked with CAWN’s work and our fund-raising and awareness evening, the feminist group has produced a report looking at the work of women’s organisations in Nicaragua which use the media to challenge machismo. Here’s the briefing paper l – Subverting Sexism: Using Socio Dramas too Socialise in Nicaragua. The work of Puntos de Encuentro, which appears in the film next Wednesday evening, is one of the organisations under the microscope in the paper.

Advertisements

gweithio yn galed yn nicaragua

Dau gylchlythyr newydd, gyda newyddion o Ganolbarth America a Nicaragua. A pheidiwch ag anghofio am ein noson Nicaragua ar Orffennaf 2il (gweler fan hyn).

Mae ProNica wedi gweithio yn Nicaragua ers talwm – mae’r Ymgyrch wedi bod yn bartner iddynt gyda gwaith Los Quinchos yn La Chureca. Mae’r cylchlythyr yn disgrifio nifer o brosiectau y mae’n eu cefnogi yn y wlad,gan gynnwys gwaith gyda phlant ac ar faterion iechyd. Mae’r cylchlythyr ar gael fan hyn).

201406newsletter-001-001Mae CAWN (Central America Women’s Network) wedi bod yn brysur unwaith eto, yn gweithio ar eu cylchlythyr newydd. Mae’n cynnwys crynodeb o waith ei bartneriaid, ac erthyglau sy’n dadansoddi effaith rhai o newidiadau cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth ar ferched. Ymysg rhain y tro hwn mae un sy’n edrych ar effaith y ‘rhyfel ar gyffuriau’. Mae cylchlythyr Haf 2014 ar gael fan hyn.

Summer 2014 Newsletter-012-012

 

Yn gysylltiedig gyda gwaith CAWN a’i noson codi arian ac ymwybyddiaeth, mae’r mudiad ffeministaidd wedi cynhyrchu adroddiad sy’n edrych ar waith mudiadau merched yn Nicaragua sy’n defnyddio’r cyfryngau i herio machismo yno. Dyma’r papur briffio – Subverting Sexism: Using Socio Dramas to Socialise in Nicaragua. Mae’r gwaith Puntos de Encuentro, sy’n dangos yn y ffilm nos Fercher nesaf, yn un o’r mudiadau dan sylw yn y papur.