fatima ismael SOPPEXCCA visit

ftima (2)

Next Monday and Tuesday (June 29/30) Fatima Ismael, head of coffee co-operative SOPPEXCCA, will visit Cardiff as part of a UK tour. She will be meeting representatives of Fairtrade Wales, the Chief Executive of the Wales Co-operative Centre, grassroots fairtrade campaigners, as well as visiting the National Assembly and a fairtrade shop.

In February members of Wales NSC visited SOPPEXCCA, which provides the coffee for the campaign’s own brand, tecafé. They spoke to Fatima on the trip. She explained the benefit women receive from the coffee and its unique unpaid labour premium, and stressed why fairtrade is more important then ever.

How does the premium for unpaid labour in the tecafé price benefit women?

The premium for unpaid labour has enabled us to invest in processes, build capacity and raise awareness amongst the women involved in the co-operative. We have also supported a co-operative of women workers who do not have land, so the only option for them is to work in the dry mill where the coffee processing takes place. (Since they don’t have land to grow produce) the only option for them is to sell their labour force. This co-operative of women workers runs a shop that stocks basic provisions which are sold to members at cheaper prices. It also runs a savings plan for the women. UCA SOPPEXCA , with the premium for unpaid labour, supports and strengthens the co-operative and its activities.

Why do you think it is important to recognise the unpaid work of women? Why do you think consumers should pay an additional premium over and above the price of (Fairtrade) coffee?

Well, the premium that is charged on tecafé-branded coffee helps to compensate for the unpaid labour of women and the concept of this premium is something that should be more widely promoted and applied. We are re-vindicating women’s rights. For centuries we have been marginalised and our work dehumanised in the coffee industry and other rural industries, whether we have been involved in the production processes or other daily operations. So, in a way, paying a premium for the unpaid labour humanises the work of those women who are involved in the entire coffee production chain, whether they be a producer, or a producer’s wife, partner or daughter or any other worker.

Have you got a mesage for Fairtrade supporters in Wales?

The message from UCA SOPPEXCA, and indeed from Nicaragua, is that we really need to promote, grow and multiply the number of Fair Trade consumers because our producers are once again in a deep crisis caused by the effects of climate change. Climatic changes have affected our co-operative’s growth. I wish to get across to all our supporters in the UK that we need them now more than ever before. Fair Trade has made a real difference to our organisation and it has had such a positive impact – we have grown and improved; but we need your continued solidarity and for more people to be aware of and support the Fair Trade concept so that we can continue to support the groups of small-scale producers.


ymweliad fatima ismael, SOPPEXCCA

ftima (2)

Dydd Llun a dydd Mawrth nesa (Mehefin 29/30), bydd Fatima Ismael, pennaeth y co-op coffi, SOPPEXCCA, yn ymweld â Chaerdydd, fel rhan o’i hymweliad â Phrydain. Bydd yn cyfarfod cynrychiolwyr o Masnach Deg Cymru, Prif Weithredwr Canolfan Gyd-weithredol Cymru, ymgyrchwyr masnach deg yn ogystal ag ymweld â’r Cynulliad Cenedlaethol a siop masnach deg.

Ym mis Chwefror, aeth aelodau o NSC Cymru i ymweld â SOPPEXCCA, sydd yn darparu coffi i frand yr ymgyrch, tecafé. Cawsant gyfle i siarad efo Fatima ar y daith. Eglurodd Fatima am y budd gaiff gwragedd o’r coffi a’r premiwm llafur di-dâl unigryw, gan bwysleisio pam mae masnach deg cyn bwysiced ag erioed.

Sut mae’r premiwm am lafur di-dâl ym mhris tecafé yn fanteisiol i ferched?

Mae’r premiwm am lafur di-dâl wedi ein galluogi i fuddsoddi yn y prosesau, a chodi ymwybyddiaeth ymysg merched sy’n gweithio gyda’r co-op. Rydym hefyd wedi cefnogi co-op o weithwyr merched sydd heb dir, felly yr unig ddewis iddynt hwy yw gweithio yn y felin sych lle mae’r prosesu coffi yn digwydd. Gan nad oes ganddynt dir i dyfu cynnyrch, eu hunig ddewis yw gwerthu eu llafur. Mae’r co-op merched yma yn rhedeg siop sydd yn cadw nwyddau hanfodol gaiff ei gwerthu i aelodau am brisiau rhatach. Mae hefyd yn gofalu am gynllun cynilo ar gyfer merched. Mae UCA SOPPEXCA , efo premiwm am lafur di-dâl, yn cefnogi a chryfhau y co-op efo’i weithgareddau.

Pam ydych chi’n credu ei bod yn bwysig cydnabod gwaith di-dâl merched. Pam ydych chi’n credu y dylai prynwyr dalu premiwm ychwanegol tuag at bris coffi (masnach deg)?

Wel, mae’r premiwm gaiff ei godi ar goffi tecafé yn gymorth i wneud iawn am lafur di-dâl merched, ac mae cysyniad y premiwm hwn yn rhywbeth ddylid ei hybu. Rydym yn cadarnhau hawliau merched. Am genedlaethau, rydym wedi cael ein gwthio i’r neilltu, ac mae ein gwaith wedi ei iselhau yn y fasnach goffi a gweithfeydd gwledig eraill, p’un ai ydym wedi ein cynnwys yn y broses gynhyrchu neu mewn gweithgareddau dyddiol eraill.

Felly, mae talu premiwm am lafur di-dâl yn dangos parch at waith merched sydd yn ymwneud â’r broses gyfan o gynhyrchu coffi, boed hwy’n gynhyrchwyr ei hunain, yn briod â chynhyrchydd, yn gymar, yn ferch neu yn unrhyw weithiwr arall.

Oes gennych chi neges i gefnogwr masnach deg yng Nghymru?

Y neges gan UCA SOPPEXCA, ac yn wir o Nicaragua, yw fod gwirioneddol angen i atgyfnerthu a chynyddu nifer y cwsmeriaid masnach deg gan fod ein cynhyrchwyr mewn argyfwng dwys eto oherwydd newid yn yr hinsawdd. Mae’r newid hwn yn yr hinsawdd wedi dylanwadu ar dwf ein cyd-weithfa. Rydw i am bwysleisio i’n holl gefnogwyr ym Mhrydain ein bod angen ei cefnogaeth yn fwy nag erioed. Mae Masnach Deg wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’n mudiad, ac wedi cael y fath effaith gadarnhaol – rydym wedi ehangu a gwella; ond yr ydym angen eich cefnogaeth o hyd. Rydym am i fwy o bobl ddod yn ymwybodol o Fasnach Deg a chefnogi’r syniad fel y gallwn barhau i gefnogi grwpiau o gynhyrchwyr bychan.


ymweliad cydweithredol 2016

Mis Chwefror 2016

Bydd ein taith nesaf i Nicaragua yn dra gwahanol. ‘Rydym wedi gosod thema y tro hwn, sef economi cydweithredol Nicaragua. Mae’r diddordeb mewn cydweithfeydd yn tyfu, yn Nicaragua ac yng Nghymru. Ers 2007 a Llywodraeth newydd y Sandinistas, mae nifer o gydweithfeydd wedi cynyddu o 1,500 i dros 4,500.

Mae gan Nicaragua hanes o gefnogi cydweithfeydd, ers y Chwyldro ym 1979. Mae gan lawer o’r cydweithfeydd masnach deg eu gwreiddiau ym mrwydr yr 80au. Un ohonynt yw SOPPEXCCA, sy’n darparu coffi’r ymgyrch, tecafé, drwy gydweithfa merched masnach deg organig. Mae’r ymgyrch yn credu mai tecafé yw’r coffi tecaf yng Nghymru (gweler fan hyn a fan hyn).

coffee5 (2)

Yn ogystal ag ymweld â chynhyrchwyr yn Jinotega, byddwn ni’n cael cyfarfodydd gyda’r prosiectau bwyd cydweithredol, fel y rhaglen zero hambre (dim llwgu) a phatios saludos (prosiect iard gefn iachus), sy’n sefydlu cydweithfeydd fel rhan o’i gwaith. Hefyd, byddwn yn trefnu cyfarfodydd gyda mudiadau sy’n gyfrifol am gefnogi cydweithfeydd, a’r weinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sector, MEFCCA (Gweinyddiaeth Teuluoedd a’r Economi Cydweithredol – gweler fan hyn).

ang8

Bydd y daith yn darparu amser i weld pa wahaniaeth mae’r economi cydweithredol yn gallu ei wneud i’r tlotaf mewn cymdeithas, a chymaru’r sefyllfa yn ôl yng Nghymru (gweler fan hyn).

Byddwn ni’n treulio amser ar Arfordir y Mor Tawel ac Arfordir y Caribi, yn cynnwys Bluefields, lle mae’r Ymgyrch yn cefnogi prosiect cerddorol cymunedol.

new jerusalem meeting

Byddwn ni’n gorffen y daith yn Granada, i ymlacio! Granada yw dinas harddaf Nicaragua, gyda phensaerniaeth eithriadol ar lannau Llyn Cocibolca, ac yng nghysgod llosgfynydd Mombacho. Bydd cyfle hefyd i fwynhau golygfeydd trawiadol lagŵn folcanaidd Apoyo.

 

pix: david mcknight

Y costau am y bythefnos gyfan yw £600, sydd yn cynnwys llety, bwyd a theithio o fewn y wlad. Bydd angen talu am y tocyn awyren hefyd. Ar hyn o bryd, maent rhwng £600 a £700, a gallwn helpu i’w archebu.

Byddwn hefyd yn trefnu dydd paratoi i’r grŵp cyn y daith. Bydd hyn o gymorth i chi gael y budd mwyaf o’r ymweliad. ¡ Buen viaje!


co-operative visit 2016

February 2016

Our next visit to Nicaragua will be a bit different. We are working to a theme this time: Nicaragua’s co-operative economy. The interest in co-operatives is growing, both in Nicaragua and Wales. Since 2007 and the new Sandinista government, the number of co-operatives has increased from 1,500 to 4,500.

Nicaragua has a history of supporting co-operatives, since the Revolution in 1979. A lot of the fairtrade co-ops have their roots in the struggles of the 80s. One of them is SOPPEXCCA, which provides the campaign with our coffee, tecafé, through a women’s fairtrade organic co-operative. That’s why we believe tecafé is Wales’ fairest coffee.  (see here and here).

coffee5 (2)

In addition to visiting producers in Jinotega, we will be meeting with co-operative food projects, such as  the hambre cero  (zero hunger) programme and the patios saludables (healthy backyards projects), which establish co-operatives as part of their work. Also we will be organising meetings with organisations responsible for co-operatives, and the Ministry which concentrates on developing the sector,  MEFCCA (Ministry for Families and the Cooperative Economy – see here).

ang8

The trip will provide an opportunity to see what difference the co-operatives have made to Nicaragua’s poorest, and compare the situation back home in Wales (see here).

We will be spending time on the Pacific and Caribbean Coasts, including Bluefields, where the Campaign is supporting a community music project.

 

new jerusalem meeting

We will be finishing the visit in Granada, to relax! The city is Nicaragua’s prettiest, with outstanding architecture on the banks of Lake Cocibolca, in the shadow of the Mombacho volcano. We will also have the opportunity to enjoy the striking scenery around the Apoyo volcanic lagoon.

 

 

pix: david mcknight

The cost of the trip for a fortnight will be £600, including accommodation, food and travelling around the country. You will also need to buy an air ticket. At the moment these are around £600 – £700, and we can help order them.

We will also be organising a preparation day for the group before we leave. This will help you get the most from the trip. ¡ Buen viaje!