working hard in nicaragua

Just published are two newsletters, with news from Central America and Nicaragua. And don’t forget about our Nicaragua evening on July 2nd (see  here).

ProNica has worked in Nicaragua for a long time – the Campaign has been a partner for them with work with Los Quinchos in la Chureca. The newsletter describes a number of projects they have been supporting, including work with children and on health issues. The newsletter can be found here).

201406newsletter-001-001

CAWN (Central America Women’s Network)has been busy working on their latest newsletter. It includes a summary of work with their partners, and articles analysing the effect of regional social and economic changes on women. Among the articles this time is one of the impact of the ‘war on drugs’. The summer 2014 newsletter is available here.

Summer 2014 Newsletter-012-012

Linked with CAWN’s work and our fund-raising and awareness evening, the feminist group has produced a report looking at the work of women’s organisations in Nicaragua which use the media to challenge machismo. Here’s the briefing paper l – Subverting Sexism: Using Socio Dramas too Socialise in Nicaragua. The work of Puntos de Encuentro, which appears in the film next Wednesday evening, is one of the organisations under the microscope in the paper.

Advertisements

gweithio yn galed yn nicaragua

Dau gylchlythyr newydd, gyda newyddion o Ganolbarth America a Nicaragua. A pheidiwch ag anghofio am ein noson Nicaragua ar Orffennaf 2il (gweler fan hyn).

Mae ProNica wedi gweithio yn Nicaragua ers talwm – mae’r Ymgyrch wedi bod yn bartner iddynt gyda gwaith Los Quinchos yn La Chureca. Mae’r cylchlythyr yn disgrifio nifer o brosiectau y mae’n eu cefnogi yn y wlad,gan gynnwys gwaith gyda phlant ac ar faterion iechyd. Mae’r cylchlythyr ar gael fan hyn).

201406newsletter-001-001Mae CAWN (Central America Women’s Network) wedi bod yn brysur unwaith eto, yn gweithio ar eu cylchlythyr newydd. Mae’n cynnwys crynodeb o waith ei bartneriaid, ac erthyglau sy’n dadansoddi effaith rhai o newidiadau cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth ar ferched. Ymysg rhain y tro hwn mae un sy’n edrych ar effaith y ‘rhyfel ar gyffuriau’. Mae cylchlythyr Haf 2014 ar gael fan hyn.

Summer 2014 Newsletter-012-012

 

Yn gysylltiedig gyda gwaith CAWN a’i noson codi arian ac ymwybyddiaeth, mae’r mudiad ffeministaidd wedi cynhyrchu adroddiad sy’n edrych ar waith mudiadau merched yn Nicaragua sy’n defnyddio’r cyfryngau i herio machismo yno. Dyma’r papur briffio – Subverting Sexism: Using Socio Dramas to Socialise in Nicaragua. Mae’r gwaith Puntos de Encuentro, sy’n dangos yn y ffilm nos Fercher nesaf, yn un o’r mudiadau dan sylw yn y papur.


new from cawn

logocawn

One of our sister organisations has just published their most recent newsletter. Amongst the interesting articles in the Central America Women’s Network newsletter (see here ) are:

 • comprehensive coverage of the recent elections in Honduras, the threats and the fraud
 • unique links between Nicaraguan street traders and stallholders campaigning to save Newham market (see here)
 • a new film from Nicaragua, screened at last month’s London Feminist Film Festival (see here for more), En la casa, la cama y la calle

en la casa


newydd gan cawn

logocawn

Un o’n cyd-ymgyrchwyr ar Ganolbarth America newydd cyhoeddi ei gylchgrawn diweddar. Ymysg yr erthyglau diddordol yn Nghylchlythyr Rhwydwaith Merched Canolbarth America (gweler fan hyn ) yw:

 • llawer o sylw am yr etholiad diweddar yn Honduras, y bygythiadau a thwyll
 • cysylltiadau unigryw gan werthwyr stondinau stryd yn Nicaragua a stondinwyr sy’n ymgyrchu i amddiffyn marchnad Newham (gweler fan hyn)
 • ffilm newydd o Nicaragua, a ddangoswyd yng Nghwyl Ffilm Ffeministaidd Llundain y mis diwethaf (gweler fan hyn am fwy), En la casa, la cama y la calle

en la casa


nica newsletters

Autumn newsletters have arrived from some of our fellow campaigners on Central America.

Newsletter Autumn 2013-001-001The Central America Women’s Network (CAWN) newsletter is interesting and thought-provoking, and always leads to a healthy debate. Besides several articles highlighting the persecution of feminist groups and women in general in Honduras since the coup, there are four articles on Nicaragua (see here for the newsletter). They include:

 • an analysis of the Law against Violence Towards Women (Law 779), parts of which have been criticised by some Nicaraguan women’s groups
 • a piece on how women fleeing violence in other Central American countries are seeking refuge in Nicaragua
 • a long piece on the abortion ban, and Nicaragua’s improving maternal death figures
 • a look at international aid and gender equality policies in Nicaragua

pronica

Another recent newsletter comes from US Quaker organisation ProNica. The Campaign has partnered with ProNica over half a decade to provide support to Los Quinchos’ work in La Chureca. The newsletter (see here) contains many articles about it’s work in Nicaragua, including a piece on the canal.

Finally, we forgot to post a link to the Environmental Network for Central America’s last newsletter during the summer. The edition included several pieces on Nicaragua:

 • improved wood burning stoves for the Consejo de Mujeres de Occidente
 • an update on the exploitation of the country’s geo-thermal potential
 • oil concessions and conflict between Nicaragua and Costa Rica

See here for all the details.

ENCA58_May2013-006-006


central america women’s rights in focus

A network which helps support the struggles for women’s rights in Central America has published their latest newsletter.

The CAWN autumn newsletter is availabe here.It includes several articles on Nicaragua, including a recent network report,  Maternal Health, Reproductive Rights and the Criminalisation of Abortion (see here).

Although the report isn’t favourable to the present Nicaraguan government, unlike some other organisations, it puts the situation in the context of other countries’ policies in the region, as well as explaining some of the things the Sandinistas have done to improve women’s health.

For more analysis on the issue of therapeutic abortion in Nicaragua, and why it is hard to change the current situation, see one of our posts from June 2011 (here), with several contributions from Karla Jacobs.


hawliau merched canolbarth america dan sylw

Mae rhwydwaith sy’n flaenllaw yn brwydro dros hawliau merched yng Nghanolbarth America wedi cyhoeddi eu cylchlythyr diweddar.

Mae cylchlythyr CAWN yr Hydref ar gael fan hyn. Mae’n cynnwys sawl erthygl am Nicaragua, yn cynnwys dolen i adroddiad diweddar y rhwydwaith, Maternal Health, Reproductive Rights and the Criminalisation of Abortion (gweler fan hyn).

Er nad ydy’r adroddiad yn ffafriol i Lywodraeth bresennol Nicaragua, yn anhebyg i safbwyntiau mudiadau eraill, mae’n rhoi’r sefyllfa mewn cyd-destun polisiau gwledydd eraill y Rhanbarth, yn ogystal â  rhai o’r pethau mae Sandinistiaid wedi ei wneud i wella iechyd merched.

I gael mwy o ddadansoddiad am fater ethylu therapeutig yn Nicaragua, a pham mae mor anodd i newid y sefyllfa, gweler un o’n postiau ym Mehefin 2011 (fan hyn), gyda sawl cyfraniad gan Karla Jacobs.