nicaragua now 4

 

The Nicaragua Solidarity Campaign has just published its latest newsletter on its website. This time Nicaragua Now (see here) carries several articles from our campaign – interviews with Florence Jaugey, and Fatima Ismael from SOPPEXCCA (who’s visiting Cardiff at the end of June).

In addition to this there are articles about renewable energy, turning waste into fashion, and making fairtrade fairer.

 

132_121

Advertisements

nicaragua now 4

Mae cylchlythyr Nicaragua Solidarity Campaign newydd ymddangos ar ei wefan. Y tro hwn yn Nicaragua Now (gweler fan hyn) mae sawl erthygl gan ein hymgyrch – cyfweliadau gyda Florence Jaugey a Fatima Ismael o SOPPEXCCA (sy’n dod i Gaerdydd ar ddiwedd mis Mehefin).

Yn ogystal â hyn, mae erthyglau am ynni adnewyddol, troi gwastraff yn ffashiwn, a gwneud masnach deg yn decach byth.

132_121


newyddion o nicaragua

Mae ein cyd-ymgyrchoedd wedi bod yn brysur dros y gwanwyn, yn cyhoeddi cylchlythyrau newydd.

Y cyntaf yw’r diweddaraf gan CAWN (Central America Women’s Network). Ymysg yr erthyglau mae sawl un am Nicaragua, yn cynnwys hanes cyfraith erthyliad yn y wlad, sefyllfa mudiadau merched a chymdeithas sifil yno, a gwybodaeth am effaith cloddio ar draws y cyfandir (gweler fan hyn ar gyfer y cylchgrawn).

Spring 2014 Newsletter-001-001

Ymddangosodd rhif 60 o gylchlythyr ENCA (Environmental Network for Central America) dros y gwanwyn hefyd. Mae ENCA wedi bod yn cynnig dadansoddiad arbennig o frwydrau amglycheddol culdir Canolbarth America ers yr 80au. Yn y cylchlythyr newydd mae diweddaraf am y gamlas rhwng y Caribi a’r Mor Tawel, y bygythiad gan y diwydiant olew i amglychedd bregus y rhanbarth, y frwydr gan weithwyr sigwr ar ol iddynt cael eu heffeithio gan bla-laddwyr, ac yn fwy cadarnhaol, llwyddiant cynllun Patio Saludable (Gerddi Cefn Iachus) i wella mynediad i fwyd yn Nicaragua. Gweler fan hyn amdano.

 

enca60-001-001

Yr olaf yw cylchlythyr NSC (Nicaragua Solidarity Campaign). Dyma’r ail o Nicaragua Now, sy’n dilyn yn ol-traed y Central America Report. Oherwydd y maint o newyddion a ddaw o Nicaragua, a’r diddordeb sy’n tyfu am y wlad, mae’r cylchgrawn ‘rwan yn canolbwyntio ar Nicaragua yn unig. Mae sawl erthygl sy’n adlewyrychu ennillion pobl gyffredin ers mae’r Sandinistas wedi bod wrth y llyw ers 2007. Yn Nicaragua Now 2 mae erthyglau am ynni adnewyddol, sefyllfa well i unedabu llafur, a chyfweliad gyda Carlos Fonseca Teran, a siaradodd yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr (gweler fan hyn).

 


news from nicaragua

Our fellow campaigners have been busy in the Spring, publishing new newsletters.

The first is the latest from  CAWN (Central America Women’s Network).Amongst the articles there are several about Nicaragua, including the history of abortion in the country, the problems faced by the women’s movement and civil society there, and information about the effects of mining across the continent (see here for the magazine).

Spring 2014 Newsletter-001-001

The 60th edition of the  ENCA (Environmental Network for Central America) newsletter appeared over the Spring. ENCA has been analysing environmental struggles in the Central America isthmus since the 80s. In the newsletter there’s an update about the proposed canal between the Caribbean and the Pacific, the threat from the oil industry on fragile environments across the region, the struggle by sugar cane workers after the effects of pesticides, and more positively, the success of the Patio Saludable (Healthy Backyard) programme to improve access to food in Nicaragua.See  here for more.

 

enca60-001-001

The last newsletter is from NSC (Nicaragua Solidarity Campaign). Here’s the second edition of Nicaragua Now, the follow up to the Central America Report. Because of the amount of news coming out of Nicaragua, and growing interest in the land, the newsletter now concentrates only on Nicaragua. Several articles reflect the gains made by ordinary people since the Sandinistas took over again in 2007.  In Nicaragua Now 2 articles look at renewable energy, the improving conditions for trade unions, and an interview with Carlos Fonseca Teran, who spoke in Cardiff in December. (see here).

 


three chances…

Three opportunities to find out more about what’s been happening in Nicaragua recently. First, come to the Millennium Centre to hear Carlos Fonseca Terán speak. Here’s the details:

Wednesday, December 4, 6.30 til 8.00
David Morgan Room, Millennium Centre, Cardiff Bay
The Wales Nicaragua Solidarity Campaign presents Carlos Fonseca Terán, Sandinista Department for International Relations:
“Improving the lives of Nicaraguans under the Sandinistas – the second Revolution?”
with Côr Cochion Caerdydd

Secondly, the Nicaragua Solidarity Campaign has launched Nicaragua Now (see here). The newsletter takes the place of the Central America Report, reflecting the increased interest in the country recently.

Nicaragua Now 1  (2)-001-001Nicaragua Now 1  (2)-003-003

Lastly, there’s an interview with Francisco Campbell, Nicaragua’s Ambassador to the United States, on This is America, a PBS programme in the US. Francisco comes from the Coast, and discusses the canal, amongst other issues.