yn ôl i’r bluefields sound system

P1110259 (2)

Pnawn ddoe, cawsom gyfle i gyfarfod y BSS unwaith eto. Rydym wedi cwrdd a’r prosiect cerdd ieuenctid a chymunedol hwn dros 10 mlynedd, gan wylio ei ddatblygiad. Bellach, gallwn ychwanegu ein cefnogaeth ymarferol, gan helpu i ariannu ei reolwr, Michael Britton Allen, a gymrodd yr awenau llynedd.

Ers iddynt symud i’r Ganolfan Amlgyfrwng a agorwyd gan Lywodraeth y Sandinistas rai blynyddoedd yn ol, maent wedi gwneud cryn gynnydd. Maent yn cael y gofod am ddim gan y Llywodraeth, ond cant eu rheoli yn annibynnol, a rhaid iddynt ganfod eu harian eu hunain. Ddwy flynedd yn ol, penderfynodd ein dirprwyaeth ddiwethaf i godi peth o’r arian. Wedi trafodaeth ar e-bost a Skype, penderfynwyd mai’r defnydd gorau o’r arian fyddai i roi cefnogaeth i’r rheolwr, gan helpu’r BSS i agor yn fwy rheolaidd ac i ddatblygu eu gwaith prosiect.

P1110258 (2)

Llynedd, fe ddaru nhw drefnu eu prosiect mwya uchelgeisiol, ar adeg gwyl Maypole enwog Bluefields. Buont yn gweithio gyda phobl ifanc o un o gymunedau mwyaf bywiog y ddinas, Beholden. Cynhyrchodd y bobl ifanc fersiwn newydd o’r gan Maypole draddodiadol, a’i pherfformio gyda band o New Mexico, a ddaeth i Bluefields gyda chymorth y System Sain/BSS fel rhan o gyswllt rhyngwladol. Aeth rhai o’r bobl ifanc ymlaen i deithio gan berfformio yn Pearl Lagoon ac Orinoco.

Bydd yr arian yn help i’r SS ddatblygu ei waith craidd – stiwdio recordio a chanolfan sgiliau amlgyfryngol, fyddai’n cynnwys dysgu cynllunio graffig, cynhyrchu fideo ac ati, ac ysgol gerdd, gyda phwyllgor a fyddai yn canolbwyntio ar warchod diwylliant.

P1110257 (2)

Ers ein hymweliad diwethaf, maent wedi bod yn brysur yn gweithio ar bartneriaethau. Yn ddiweddar, fe wnaethant ymuno gyda Secretario de Juventuda y Llywodraeth i weithio gyda phobl ifanc i ddatblygu sgiliau i gynnal cyrsiau. Maent hefyd wedi cyd-weithio gyda FADCANIC, mudiad cymunedol ar yr arfordir, i greu prosiectau cymunedol sy’n ymwneud a hunaniaeth ddiwylliannol. Yn fwy diweddar, maent wedi dod yn rhan o bwyllgor i atal trais, gan weithio mewn ysgolion a gyda ieuenctid mewn peryg.

Mae pobl ifanc yn defnyddio y BSS yn unigol ac ar y cyd. Gallant logi amser stiwdio, ac o’r 75 o bobl ifanc sy’n defnyddio’r BSS yn fisol, mae’r mwyafrif yn gwneud hynny i ddiben recordio. Mae ganddynt restr o 13 o gynhyrchwyr sy’n gweithio efo pobl ifanc, gyda 9 ohonynt yn gwneud hynny yn rheolaidd. Fel rheol, mae 8-12 yn mynychu pob cwrs, ond gall hyn godi i 20 pan fyddant yn dechrau defnyddio’r cyfleusterau a ddarperir gan y Llywodraeth mewn rhannau eraill o’r adeilad. Un o’r nodau presennol yw i gynyddu y rhan sydd gan ferched yn y prosiect. Byddant yn cynnal sesiynau i ferched yn unig yn ystod y mis hwn.

P1110262 (2)

Yn ogystal a gwaith datblygu, maent hefyd yn ceisio cynhyrchu incwm i wneud y prosiect yn fwy cynaladwy. Maent yn cynnig gwasanaeth a gofod i grwpiau lleol eraill, a all fanteisio ar eu harbeigedd a’u hadnoddau. Yn ystod ein trafodaethau yn ystod y pnawn efo Michael, a chyd-lynydd y prosiect, Zander Scott, cawsom wybod sut y byddai’r arian o Gymru yn eu helpu i gynyddu’r oriau y maent ar agor, a’u rhyddhau ar gyfer gweithgareddau eraill.

Maent yn arbennig o awyddus i wneud cysylltiadau gyda grwpiau tebyg yng Nghymru. Un o’r syniadau yw i gynhyrchu CD a fideo ar y cyd gyda artistiaid Cymraeg eu hiaith, rhywbeth y maent wedi ei wneud yn llwyddiannus gyda gwledydd eraill. Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt ddiddordeb i drefnu taith gyfnewid rhwng Cymru ac Arfordir y Caribi yn Nicaragua.

P1110263 (2)

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s